Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de diensten aangeboden door Eye For Growth.

Laatst bijgewerkt: 13 mei 2024

Diensten

Eye for Growth biedt diensten aan op het gebied van coaching, teamontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Deze diensten worden geleverd volgens de voorwaarden zoals hier uiteengezet.

Toepasselijkheid voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Eye for Growth diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Niet alleen Eye for Growth maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever. 

Intellectueel eigendom

Alle inhoud, logo's, merken en materialen die beschikbaar zijn via onze diensten zijn eigendom van Eye for Growth en zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze materialen te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op enige wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eye for Growth.

Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Aan de opdracht zal door Eye for Growth niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Offertes

Door Eye for Growth gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven. Eye for Growth is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW. Zowel de BTW-bedragen als de inclusieve bedragen worden expliciet aangegeven. Offertes zijn gebaseerd op de bij Eye for Growth beschikbare informatie.

Betalingen

Betalingen voor onze diensten worden in rekening gebracht op basis van de tarieven en voorwaarden die op het moment van aankoop zijn vermeld. Betalingen moeten worden voldaan binnen de gestelde termijn van 30 dagen en zijn niet-restitueerbaar, tenzij anders vermeld.

Langere trajecten zoals teamontwikkeling of begeleiding van veranderprogramma's worden gefactureerd in twee delen; voor de start van het traject en na afloop. Bij individuele coaching worden trajecten vooraf volledig in rekening gebracht.

Uitvoering van de overeenkomst

Met de Eye for Growth gesloten overeenkomsten leiden voor Eye for Growth tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Hierbij is Eye for Growth gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Eye for Growth verlangd kan worden. Eye for Growth zal de richtlijnen en gedragsregels van de International Coaching Federation (ICF) naar beste inzicht en vermogen naleven;

  • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Eye for Growth het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden; 
  • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Eye for Growth aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Eye for Growth worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Eye for Growth zijn verstrekt, heeft Eye for Growth het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
  • Eye for Growth is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Eye for Growth is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Annulering

Bij het verplaatsen of annuleren van een opdracht of een deel daarvan uitgezonderd individuele coaching gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Bij afzeggen of verplaatsen binnen 2 weken brengt Eye for Growth géén kosten in rekening. Bij afzeggen of verplaatsen binnen 1 week brengt Eye for Growth 50% van de kosten in rekening. Bij afzeggen of verplaatsen binnen 24 uur brengt Eye for Growth het volledige bedrag in rekening.

Voor individuele coaching gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Bij afzeggen of verplaatsen binnen 24 uur brengt Eye for Growth vervalt de sessie of brengt het volledige bedrag in rekening.

Als een van de partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Aansprakelijkheid

Eye for Growth aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Eye for Growth. De aansprakelijkheid van Eye for Growth is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking hierop wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. Indien door of in verband met de diensten door Eye for Growth of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Eye for Growth aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Eye for Growth afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Eye for Growth in verband met die verzekering draagt. Elke aansprakelijkheid van EFG voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Wijzigingen

Eye for Growth behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn gepubliceerd. Uw voortgezet gebruik van onze diensten na dergelijke wijzigingen vormt uw instemming met de gewijzigde voorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Rotterdam. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Rotterdam.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens of het contactformulier.

Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden.


Eye for Growth
Pablo Picassostraat 77
3059 VK ROTTERDAM
info@eyeforgrowth.nl

Algemene voorwaarden
Privacy statement